دانستنی های طراحی دارو

شماره 1: طراحی دارو چیست؟!

طراحی دارو

شماره2: انواع طراحی دارو چیست؟!

طراحی دارو

شماره 3: اهمیت طراحی دارو چیست؟!

 

طراحی دارو

شماره 4: پیدا کردن ساختار ها در طراحی دارو؟!

طراحی دارو

شماره5: درآمد یک متخصص بیوانفورماتیک؟!

طراحی دارو

شماره6: طراحی دارو و بیوانفورماتیک؟!

 

طراحی دارو

شماره7: طراحی دارو به روش in-silico ؟!

 

 

طراحی دارو
حساب کاربری