کوییز انتقال حرارت 1

4 سوال = 4 دقیقه زمان

در پایان نمره از 4 نشان داده خواهد شد… نمره شما تقسیم بر 2 میشود