میانترم انتقال حرارت 1

استاد درس:

پروفسور محسن جهانشاهی

استادیار درس:

مهندس حافظ راعی

توضیحات:

  • آزمون 8 سوال دارد.
  • برای هر سوال 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت دارید.
  • شرکت مجدد در امتحان امکان پذیر نمی باشد.
  • ترتیب سوالات برای همه دانشجویان رندوم می باشد.
  • پس از اتمام آزمون، روی دکمه اتمام آزمون کلیک کنید.

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان