توجه :

adle ali

کلیه خرید های شما از این سایت به سبد خرید شما در سایت bazarbozorg منتقل میشود.

تغییرات صورت گرفته در شرکت حامی صنعت گستر :

1 _کلیه فعالیت های آموزشی از این پس تحت نام ”    آکادمی آموزش های تخصصی حافظ راعی بجای شرکت حامی صنعت گستر فعالیت خواهد کرد . 

2 _ وبسایت بازار بزرگ تنها نمایندگی مجاز فروش محصولات آموزشی آکادمی حافظ راعی خواهد بود. 

3 _ تمام حقوق مالی ، معنوی ، شرعی و قانونی شرکت حامی صنعت گستر سابق به آقای “حافظ راعی ” مدیر آکادمی آموزشی تفویض میگردد .

4 _ حق مالکیت تمام دوره های ضبط شده و همچنین استفاده از لوگو و … شرکت به ایشان واگذار میگردد و تحت نظارت ایشان قابل استفاده است .

5 _ حق مالکیت 100 درصد وبسایت بازار بزرگ به ایشان واگذار شده است .

حساب کاربری