فارماکوفور، کارگاه اختصاصی،اکتشاف دارو، طراحی دارو،ژنتیک،ژن درمانی، لیگاند،داکینگ، داروسازی