دوره طراحی دارو

1,250,000
 • سرتیفیکیت انگلیسی
 • کارگاه فارماکوفور
 • 6 ماه پشتیبانی
10%

دوره شمع سازی

350,000
 • غرفه فروشگاهی
 • کارگاه عود سازی
 • 6 ماه پشتیبانی
11%

دوره داروهای گیاهی

750,000
 • سرتیفیکیت انگلیسی
 • غرفه فروشگاهی
 • 6 ماه پشتیبانی
25%

دوره مکالمه زبان انگلیسی

600,000
 • فوق فشرده
 • کانال VIP
 • 6 ماه پشتیبانی
10%

کارگاه فارماکوفور

149,000
 • سرتیفیکیت انگلیسی
 • آموزش پایمول
 • 6 ماه پشتیبانی
17%

کارگاه عود سازی

139,000
 • سرتیفیکیت انگلیسی
 • غرفه فروشگاهی
 • 6 ماه پشتیبانی
22%